Vilkår og betingelser

Vilkår & betingelser

Her kan du læse om vores vilkår & betingelser

Dette indhold fastlægger vilkår og betingelser (Aftalen) for Kundens brug af Plangy softwaren.

Når der oprettes en konto på Plangy.dk accepteres nedenstående vilkår og betingelser i mellem leverandøren (Plangy) og kontoejeren (Kunden). Hver for sig kaldet en “Part” og samlet “Parterne”.

Plangy forbeholder sig retten til at ændre og opdatere nedenstående betingelser uden varsel.

Overtrædes Aftalen, forbeholder Plangy sig retten til at slette Kundens konto og alle oplysninger der måtte tilhører den.

1. Betingelser for betaling og abonnement

1.1 Alle priser er opgivet i danske kroner eksklusiv moms. Plangy kan justere priserne i forhold til valutakurser, nettoprisindeks, afgifter og lignende således at Plangy stilles uændret, med 60 dages forudgående skriftlig varsel.

1.2 Plangy kan benyttes helt gratis de første 30 dage (medmindre andet er angivet) hvorefter kunden skal udfylde sine kontooplysninger. Herefter påbegyndes abonnementet.

1.3 Abonnementet løber 30 dage ad gangen og fornyes automatisk hvert 30. Dag. Beløbet for servicen og ydelserne trækkes øjeblikkeligt fra det kort, som er angivet ved første eller seneste betaling.

1.4 Ved tilkøb af flere ydelser hæves det nye beløb automatisk ved næstkommende hævning.

1.5 Fattes der mistanke om at der oprettes flere nye konti af samme kunde eller under nyt navn, med henblik på at undgå at betale abonnement, forbeholder Plangy sig retten til at blokere en konto eller firma.

2. Opsigelse og refundering

2.1 Kunden kan benytte Plangy softwaren frit de første 30 dage uden hverken beregning eller nødvendighed for at indtaste kortoplysninger. Hvis Aftalen opsiges inden de 30 dage, vil det ikke koste noget for Kunden.

2.2 Sletter kunden sin konto eller anden service hos Plangy, vil opkrævning af tilhørende abonnement stoppes således, at der ikke opkræves de kommende måneder.

2.3 Der refunderes ikke for eventuel restbeløb.

2.4 Da leveringen sker digitalt er der ingen returret, ej heller 14 dages fortrydelsesret. Ydelsen leveres på tidspunktet for betalingen.

3. Kundens licens og brugerrettigheder

3.1 Plangy giver en ikke-eksklusiv licens, begrænset pr. Butik/afdeling og pr. Slutbruger. Licensen er ikke-overdragelig, medmindre andet er aftalt og kan som udgangspunkt kun benyttes af Kunden.

3.2 Medmindre andet er tilladt i henhold til gældende, ufravigelig lovgivning eller udtrykkeligt tilladt i denne Aftale, må Kunden på ingen måde kopiere, fejlrette, eller i øvrigt ændre, dekompilere, dekryptere, tilpasse eller i øvrigt reducere hele eller dele af Plangy softwaren. Kunden må ej overføre, overdrage, opbevare, reproducere, give sublicens, offentliggøre, udleje, lease, distribuere, sælge, printe, fremvise, udføre eller skabe afledte værker fra nogen del af softwaren. Hvis nogen af ovenstående elementer omfatter tredjemandsmateriale, skal Kunden ligeledes indhente skriftlig tilladelse fra den pågældende tredjemandsejer forud for igangsætning henholdsvis deltagelse i de aktiviteter, som fremgår af dette punkt.

3.3 Kunden må ikke reproducere, distribuere, fremvise, sælge, offentliggøre, udsende eller dele oplysninger eller andet materiale, som Plangy har leveret, og/eller oplysninger eller andet materiale udleveret som følge af softwaren (fx meddelelser og sikkerhedsopdateringer) til tredjemand, herunder Kundens interne forbundne selskaber, eller gøre sådanne oplysninger eller materiale tilgængeligt til sådanne formål.

3.4 Plangy softwaren må kun benyttes af den juridiske enhed, som har købt eller meldt sig på prøveperioden.

3.5 Plangy vil løbende vedligeholde softwaren ved at udgive nye versioner eller opdateringer.

4. Skalering

4.1 Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt forøge sin mængde af butik/afdeling licenser og slutbruger licenser. De tilføjede licenser vil træde i kraft øjeblikkeligt ved betaling.

4.2 De ekstra tilføjede licenser er underlagt af vilkårene og betingelserne i Aftalen i samme grad som de øvrige licenser.

4.3 De ekstra tilføjede licenser inkluderer ikke en prøveperiode.

4.4 Under prøveperioden er det kun muligt at have én butik/afdeling, men muligt at tilføje flere brugere end begrænsningen for inkluderede brugere som medfølge til hver butik/afdeling. Efter prøveperioden vil Kunden faktureres for de ekstra brugere, som overgår de inkluderede brugere.

4.5 Kunden kan til enhver tid opsige licenser uden varsel. Dog er der 30 dages løbetid på alle licenser.

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden skal til enhver tid overholde alle love og bestemmelser, som Plangy har givet vedrørende softwaren.

5.2 Kunden skal til enhver tid kunne stille alle oplysninger, ressourcer og assistance, som Plangy anmoder om i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelser henholdt til Aftalen, på egen regning.

5.3 Kunden skal sikre at Kunden og de forbundne slutbrugere benytter de seneste versioner af webbrowseren.

5.4 Kundens skal sikre at enhver forbundne slutbruger skal have et sikkert password og at disse skal opbevare passwordet sikkert og fortroligt.

5.5 Kunden er ansvarlig for enhver forsinkelse, som skyldes Kundens misligholdelse eller forsinkelse vedrørende opfyldelsen af Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, og Plangy er berettiget til at opkræve de standardpriser, som gælder på det pågældende tidspunkt, for uudnyttet/spildt tid eller øget indsats, som skyldes Kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, sammen med eventuelle yderligere omkostninger, som Plangy måtte afholde.

6. Immaterielle rettigheder

6.1 I forholdet mellem Plangy og Kunden samt tilknyttede slutbrugere, er alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, kildekoden, designet, knowhow og øvrige dokumenter knyttet til Plangy, som er leveret til kunden ved benyttelse af softwaren, Plangys ejendom og skal forblive Plangys ejendom. Kunden har som udgangspunkt ingen rettigheder til softwaren eller anden immaterielle rettigheder knyttet til Plangy, medmindre andet tydeligt er anført i Aftalen.

6.2 Kunden må ikke bruge Plangys varemærke eller anden grafisk materiale i forbindelser med aktiviteter uden skriftlig samtykke fra Plangy.

6.3 Kunden har rettighederne til kundedataen.

7. Garantier

7.1 Plangy giver ingen erklæringer eller garantier om at softwarens funktioner opfylder Kunden eller slutbrugerens krav. Plangy giver ej garantier om at softwaren er fri for vira, unøjagtigheder, fejl, programfejl eller afbrydelser eller er pålidelige, nøjagtige, fuldstændige eller i øvrigt gyldige.

7.2 Plangy garanterer at udviklingen af softwaren udføres med nødvendig omhu og dygtighed.

8. Suspendering, modificering og andre Plangy rettigheder

8.1 Plangy forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at udskifte, ændre og/eller modificere softwaren, herunder deres specifikationer og dokumentation, uden at ifalde ansvar over for Kunden, herunder begrænsninger til ydelsesomfanget, funktionaliteterne og indholdet i softwaren, eller en del heraf, fx for at opfylde lovkrav og/eller sikre at tredjemands Immaterielle Rettigheder ikke krænkes.

8.2 Plangy er desuden berettiget til at suspendere eller ophøre med at levere softwaren (helt eller delvist) uden at ifalde ansvar over for Kunden i følgende situationer:

  • a. Manglende betaling.
  • b. Hvis påkrævet ved lov eller af en statslig myndighed eller tilsynsmyndighed.
  • c. Hvis softwaren eller dele heraf er genstand for et angreb eller en virus.
  • d. Hvis Kunden misligholder Aftalen.
  • e. Hvis der indtræder en begivenhed, hvor Plangy med rimelighed mener, at suspension af softwaren og licensen er nødvendig for at beskytte Plangy.
  • f. Plangy kan give oplysninger om Kundens og slutbrugerens brug af softwaren og adgang til kundedataen som svar på eventuelle myndighedskrav.

9. Ansvarsbegrænsninger

9.1 Plangy er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden (eller en anden person eller slutbruger) for indirekte tab hændelige skader, erstatning eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af brugsret, omsætning, forventede avancer, forventede besparelser, goodwill, forretningsmuligheder og/eller skade på og/eller tab af data, eller driftstab, uanset hvordan de er opstået og uanset ansvarsform, uanset om det sker inden eller uden for kontrakt, ved objektivt ansvar, urigtige oplysninger eller genoprettelse af tidligere tilstand (herunder uagtsomhed eller andet), som opstår som følge af Aftalen og softwaren, herunder Kundens brug heraf, uanset om denne er orienteret om muligheden for sådanne skader.

10. Fortrolighed

10.1 Plangy, Kunden og slutbrugerne er indforstået med og bekræfter at de til enhver tid skal holde fortrolige oplysninger om en anden brugere strengt hemmeligt og fortroligt, og ikke videregive disse til tredjeparter, medmindre andet konkret fremgår i Aftalen eller må være forudsat korrekt anvendelse af softwaren.

10.2 Fortrolighedsforpligtelsen anført i pkt. 10 gælder ikke oplysninger, som er eller bliver offentligt tilgængelige eller hvis en Part ved lov eller af en administrativ myndighed eller tilsynsmyndighed, som Parten er underlagt, er blevet pålagt at videregive sådanne fortrolige oplysninger.

10.3 Plangy er berettiget til at videregive oplysninger til en tilsynsmyndighed, sine underleverandører eller sine udbydere af serviceydelser. Sådanne oplysninger vil udelukkende blive videregivet til parter, som har indgået en fortrolighedsaftale med Plangy, i henhold til hvilken sådanne oplysninger skal holdes hemmelige og fortrolige.

11. Reference i markedsføring

11.1 Kunden accepterer at Plangy får ret til at anvende Kundens navn, logo og det faktum at Kunden benytter Plangy som reference på vores websites (Plangy.dk, Plangy.com) og andet reklamemateriale fremstillet at Plangy, forudsat at disse anvendes på loyal vis og i overensstemmelse med normal praksis.

 

12. Kundedata

12.1 Kunden ejer alle rettigheder og interesser samt ejendomsretten forbundet med kundedata og er eneansvarlig for lovligheden, pålideligheden, integriteten, nøjagtigheden og kvaliteten af disse kundedata.

 

12.2 Plangy er ikke forpligtet til at genoprette en eller flere enkelte tabte eller beskadigede filer / databaser.

12.3 Plangy er ikke ansvarlig for tab, tilintetgørelse, ændring eller videregivelse af kundedata forårsaget af tredjemand (bortset fra tredjemænd, som er Plangys underleverandører af ydelser vedrørende vedligeholdelse og backup af kundedata).

12.4 Plangy er berettiget til at slette eller ophør med at behandle kundedata, hvis kundedata er inficeret med virus eller andet skadeligt indhold.

13. Databeskyttelse

13.1 Parterne anerkender, at Plangy har adgang til de personoplysninger, som Kunden har indført i softwaren. Plangy databehandlingsaktiviteter reguleres i en separat Databehandleraftale.